‘Hoe behouden we de kwaliteit van zorg in Waalwijk?’

Stichting ‘Zorgen om onze Zorg Waalwijk’ is serieuze gesprekspartner

De afgelopen jaren is het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (ETZ) in Waalwijk steeds verder ontmanteld. Steeds meer diensten van het ziekenhuis in Waalwijk zijn overgeheveld naar de locaties in Tilburg. Inmiddels zijn op de polikliniek meer dan zes specialismen weg uit Waalwijk. Onder andere de polikliniek geriatrie verdween, terwijl juist de zorg voor ouderen zo belangrijk is. Dit was onverteerbaar voor velen. Ouderen zijn vaak minder mobiel waardoor ver reizen minder makkelijk is. Ook oogheelkunde en orthopedie (ok en nazorg) zijn weg. Als dat zo doorzet is alle ziekenhuiszorg in Waalwijk straks verdwenen. Stichting ‘Zorgen om onze Zorg Waalwijk’ zet zich daarom in voor het behoud van de zorg in Waalwijk.

Het burgerinitiatief bestaat uit een huisarts, een voormalig verpleegkundige, een cliëntenraadslid van het ETZ en een specialist die opkomen voor goede ziekenhuiszorg in Waalwijk. Op basis van peiling wat mensen in Waalwijk willen, proberen zij de poliklinische zorg, inclusief diagnostiek en controles, in Waalwijk te behouden. De initiatiefnemers willen volwaardige zorg in Waalwijk, meer samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorg en burgers betrekken en informeren hierover. Wat is hun rol in een organisatorische ontwikkeling, zoals dat van ETZ? Margit Ruis, projectleider bij Zorgbelang Brabant | Zeeland, sprak met bestuurslid Frans van der Gouw en voorzitter Jan-Albert Brink.

Ontstaan

Frans vertelt hoe de stichting tot stand kwam: “De ontwikkeling dat het ETZ de poliklinische zorg en diagnostiek wilde gaan concentreren in Tilburg baarde zorgen. Daarom startte ik met een petitie en zochten we contact met de Raad van Bestuur van het ETZ en gemeente. De keuze om een stichting op te richten lag voor de hand: Als stichting ben je rechtspersoon en heb je meer zeggingskracht. De poliklinische zorg met de diagnostiek moet behouden blijven.” De stichting zocht naar partijen die zijn betrokken bij de zorg in Waalwijk met, onder andere, de vraag wat zíj verstaan onder behoud van zorgkwaliteit. Op grond van de verschillende inventarisaties werd een Zorgvisie geschreven. In hun toekomstvisie op de zorg in Waalwijk: ‘Zorgvisie 2025’ schetsen ze een beeld van de zorg die nodig is in Waalwijk.

Jan-Albert vult aan: “We inventariseren welke zorg verdwenen is en met name op welke zorg er op de polikliniek zou moeten zijn en blijven. Ons belangrijkste doel is het behoud van goede kwaliteit van zorg in het ziekenhuis, met de hulpmiddelen die daarbij horen. Het is niet alleen de afbraak van de zorg in Waalwijk; we willen er ook iets voor terug. We willen de verschillende partijen die hier invulling aan moeten geven enthousiasmeren, bij elkaar brengen en inspireren.”


“We willen de verschillende partijen die invulling aan de zorg in Waalwijk geven, enthousiasmeren, bij elkaar brengen en inspireren.”

‘Denktank’

De stichting benadrukt dat zij vooral een meedenkende partij is en geen actiegroep. De initiatiefnemers stellen het belang van cliënten en patiënten voorop. Zij denken graag mee over alternatieven en mogelijke oplossingen voor vastgestelde problemen. De stichting zoekt daarin de samenwerking en verbinding met de Raad van Bestuur van het ETZ, de gemeente Waalwijk en andere partijen, zoals: huisartsen, specialisten, ouderenorganisaties, thuiszorgorganisaties en patiëntenverenigingen.

Frans: “De gemeente heeft een zorgplicht voor zijn inwoners en wil in overleg zijn met het ETZ-bestuur die inmiddels duidelijk heeft aangegeven dat zij betekenisvolle poliklinische zorg in Waalwijk wil behouden. Stichting ‘Zorgen om onze Zorg Waalwijk’ is een ondersteunde groep. We zijn een ‘denktank’ die wil meedenken en verbinden, met zoveel mogelijk partijen aan tafel: ‘Hoe is het in het veld? Waar is de patiënt mee gediend? Op wat voor manier vertalen we dat? Wat zijn inpasbare ontwikkelingen in de zorg tot 2025?’ Wij zijn aantoonbaar een serieuze gesprekspartner. Zo kregen we de uitnodiging van de Raad van Bestuur van het ETZ om dit najaar weer rond de tafel te komen zitten.”

Vergroten herkenbaarheid

De stichting heeft de nodige vorderingen gemaakt en richt zich vooral op ouderen, een groeiende groep. Frans: “We onderhouden intensief contact met ouderenbonden die ons ondersteunen. Zo hebben we een vragenlijst uitgezet. Daarin vroegen we naar persoonlijke ervaring met het ziekenhuis en hoe men tegenover goede zorg in Waalwijk staat. Hiermee willen we aantonen dat het ook leeft onder de mensen. We hopen nog herkenbaarder te worden voor de inwoners van Waalwijk.”

Jan-Albert: “In onze toekomstvisie op zorg nemen we ook de regionalisering van zorg mee. Het vergrijzingsprobleem ligt op de loer. Juist voor die groep mensen is bereikbaarheid en laagdrempeligheid van zorg essentieel.” Frans besluit: “We willen graag de denkwijze veranderen: het is niet zonder meer een feit dat alles gaat verdwijnen, mensen moeten weten dat er een groep is die zich inzet voor goede ziekenhuiszorg en het behoud ervan. En dat zij als inwoner hierover kunnen meedenken en –praten.”

Bestuur Zorgen om onze zorg Waalwijk

Meer weten?

Zorgbelang Brabant | Zeeland maakt zich hard voor de inbreng van patiënten op het gebied van ziekenhuiszorg. Zij zal ‘Zorgen om onze Zorg Waalwijk’ de komende jaren blijven volgen bij hun activiteiten. Wil jij meer weten over dit initiatief? Of ook bijdragen aan het behoud van de kwaliteit van de zorg in Waalwijk? Neem contact op met Frans van der Gouw: 06-53933717 of kijk op de site: www.zozwaalwijk.nl.