Aanpak ouderenmishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De aanpak van ouderenmishandeling hangt voor een groot deel af van de inzet van beroepskrachten die met de slachtoffers, getuigen en plegers te maken hebben. Een oudere komt zelden alleen uit de situatie. Als je geweld en/of mishandeling signaleert of vermoedt is het nodig om te handelen. Het gesprek binnen de organisatie is dan belangrijk. Want ouderenmishandeling is vaak slecht zichtbaar. Doe het samen!

Door het met elkaar te bespreken kun je elkaar helpen en kan er meer zicht op de situatie komen. En je blijf je er niet alleen mee zitten. Je kunt ook altijd terecht bij Veilig Thuis. Daarnaast zijn er veel informele hulpverleners, zoals de ouderenadviseurs die achter de voordeur komen. Het is voor hen belangrijk dat ze weten bij wie ze binnen de organisatie terecht kunnen als ze vermoedens van mishandeling hebben. Zorg dat de naam van deze persoon binnen de organisatie bekend is.

Meldcode toepassen, ook als het niet verplicht is

Sinds 1 januari 2019 is de vernieuwde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De meldcode helpt beroepskrachten bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld, ouderen - en kindermishandeling. De meldcode bestaat uit 5 stappen die je doorloopt. Er zijn beroepsgroepen waarvoor de toepassing van de meldcode wettelijk verplicht is. Bij het vermoeden of signaleren van mishandeling moeten ze de stappen in de meldcode doorlopen. Dat geldt voor de volgende beroepsgroepen:

• gezondheidszorg; • onderwijs; • kinderopvang; • maatschappelijke ondersteuning; • jeugdhulp; • justitie.

Als er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid is melden bij Veilig Thuis gelijk de norm. Bijvoorbeeld bij wapengebruik of zeer ernstig letsel. Veilig Thuis kan beroepskrachten of degene die signaleert waar nodig ondersteunen bij het zorgen voor langdurige veiligheid voor het slachtoffer.

Ook als je niet tot deze beroepsgroepen behoort of je organisatie met vrijwilligers werkt kan het doorlopen van het stappenplan heel goed zijn om een vermoeden of signaal in kaart te brengen.

Kennis delen

Er zijn veel trainingen over het toepassen van de Meldcode onder meer via www.augeo.nl. Een training alleen is niet voldoende. Je moet de stappen ook in de praktijk toepassen. Stap 2 van de Meldcode gaat bijvoorbeeld over dat gesprek met een collega wanneer je zorgen hebt. En dat moet op de werkvloer mogelijk zijn. Het is van cruciaal belang. Zeker bij vermoedens van mishandeling. Vaak gebeurt dit niet omdat je het zelf bijna niet kunt bevatten of geloven, maar ook hier ligt het accent op samen.

Ouderenmishandeling is bijna onzichtbaar, de dader zal niet snel iets publiek doen. Bovendien leer je als je samen kennis deelt. Dat kun je doen met iemand die je vertrouwd binnen je organisatie of met degene die hier voor is, zoals een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling.

Meer informatie over de meldcode en vormen van huiselijk geweld vind je hier:

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies