Start en ambitie van het landelijk netwerk tegen ouderenmishandeling

In 2015 is de Brede Alliantie 'Veilig financieel ouder worden' opgericht. Met als doel het tot stand brengen van een integrale aanpak van financiële uitbuiting op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Hierbij wordt ingezet op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik. Leden van de Brede Alliantie zijn landelijke organisaties en instanties die vanuit hun eigen expertise betrokken zijn bij financieel misbruik van ouderen.

Het initiatief tot de Brede Alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’ is genomen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Pilots in het verleden toonden aan dat de aanpak van financiële uitbuiting van ouderen om een integrale aanpak vraagt waarin alle organisaties samenwerken.

Daarom ondertekenden verschillende landelijke organisaties een startdocument. De Brede Alliantie werkt, waar nodig, samen met andere organisaties, want financiële uitbuiting gaat vaak samen met andere vormen van ouderenmishandeling.

Integrale aanpak van financiële uitbuiting op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Gericht op het voorkomen, signaleren en melden en stoppen hiervan.

Wat wil de Brede Alliantie?

De alliantie wil:

  • De bewustwording bij ouderen vergroten over de risico’s van financiële uitbuiting en de mogelijkheden om financiële zaken tijdig zo te regelen dat men, ondanks toenemende kwetsbaarheid, de regie kan houden.
  • Financiële uitbuiting signaleren én aanpakken als het mis gaat.

Ambities

De brede landelijke alliantie heeft een aantal ambities, waaronder:

  1. Vanuit een gemeenschappelijk kader kunnen alle deelnemende partijen zelf voorlichting geven over het voorkomen van financiële uitbuiting aan hun achterban.
  2. Alle deelnemende partijen spreken actief en blijvend hun eigen achterban aan vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid in de aanpak van financiële uitbuiting.
  3. De strafketen en zorgketen werken goed samen in de aanpak van financiële uitbuiting.
  4. Alle banken zijn betrokken en waar nodig ook andere partijen zoals de belastingdienst of de GGz.

In 2018 werd met een aanjaagteam verder ingezet op de lokale praktijk en zijn deze ambities lokaal doorvertaald.